„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych”
mająca na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa pod nazwą Pracownia Geodezyjna GALICJA Krzysztof Wira świadczącego usługi geodezyjne współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Oferta

Nasza oferta


Mapa do celów projektowych


Mapa do celów projektowych jest podstawą do sporządzenia przez architekta projektu zagospodarowania terenu, wchodzącego w skład projektu budowlanego (budynków, sieci uzbrojenia terenu i in.). W celu uzyskania aktualnego podkładu do projektowania, wykonujemy pomiar i aktualizujemy mapę zasadniczą w zakresie min. 30m od terenu objętego inwestycją. Mapę tworzymy w postaci analogowej (papierowej) oraz numerycznej w plikach CAD – DWG, DXF, DGN.

Do opracowania mapy do celów projektowych prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu
 • wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy

Tyczenie


Tyczenie polega na wskazaniu i zamarkowaniu w terenie lokalizacji obiektów budowlanych, zgodnie z projektem.

Geodezyjnemu wytyczeniu podlegają wszystkie obiekty, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę- bez wyjątków, oraz niektóre obiekty, które będą budowane na tzw. „zgłoszenie”.

Do opracowania tyczenia prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu
 • projektu budowlanego
 • nr telefonu do wykonawcy/ majstra i kierownika budowy 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza


Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze położenia obiektów na gruncie po zakończeniu ich budowy oraz opracowaniu dokumentów, które stanowią załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dokumentami wynikowymi dla Inwestora są:

 1. mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 2. oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu

Do opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu
 • dokumentacji budowy- projektu budowlanego

Podział działki


Podział działki polega na utworzeniu z 1 działki, 2 lub więcej działek ewidencyjnych.

Efektem finalnym prac geodezyjnych jest sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, która stanowi podstawę dla notariusza do sporządzenia kontraktu (sprzedaży, zamiany, darowizny, i in.) oraz ujawnienia zmian w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu

Ustalenie granic / Wznowienie znaków granicznych / Rozgraniczenie


kreślenie przebiegu granic działki może być wykonane w 3 procedurach: 

 1. Ustalenia granic nieruchomości-  wykonywanego, gdy granice nie były wcześniej przedmiotem pomiarów geodezyjnych lub dokumentacja archiwalna jest niewystarczająca 
 2. Wznowienia znaków granicznych- wykonywanego, gdy granice były przedmiotem pomiarów geodezyjnych i istnieją dane, które pozwalają odtworzyć położenie znaków granicznych na podstawie dokumentacji archiwalnej
 3. Rozgraniczenia nieruchomości- wykonywanego w sprawach spornych, w trybie postępowania administracyjnego prowadzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta

Do określenia przebiegu granic prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu 

Geodezyjne opracowania do celów prawnych


Wykonujemy dokumentację geodezyjną dotyczącą nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych oraz czynności cywilnoprawnych (m.in. wykazy synchronizacyjne, mapy do ustalenia służebności gruntowych, mapy do zasiedzenia).

W zależności od charakteru sprawy prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu 
 • aktu własności ziemi
 • nr dawnych ksiąg wieczystych LWH
 • dokumentów określających tytuł prawny do nieruchomości
 • innych dokumentów istotnych dla sprawy

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów


Gleboznawcza klasyfikacja gruntów polega na podziale gleb gruntów rolnych i leśnych na klasy bonitacyjne, ze względu na ich jakość produkcyjną.

Przydatność do produkcji rolnej/leśnej określamy na podstawie cech genetycznych gleb ustalonych w trakcie badań profilu glebowego.

Zakres prac klasyfikacyjnych obejmuje:

 1. Analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 
 2. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – wykonanie odkrywki i zbadanie profilu gleby
 3. Sporządzenie dokumentacji wchodzącej w skład projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Do wykonania klasyfikacji gruntów prosimy o wcześniejsze przygotowanie:

 • numeru działki lub adresu 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound